Spirtoałetà e rełijon, coultura e tradision 10 – Mitra, Xoroastro

 

 

Mitraixmo

carta mitrei 1 carta mitrei 2 leon e mitra mitra mitreo 1329 relijon ititi e arente330 relijon ititi e arente331 relijon ititi e arenteMitharu

=======================================================

Xoroastrixmo o maxdeixmo

 

Mircea Eliade cwertina 1Eliade M Storia de le relijon_2

344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361

=======================================================

=======================================================

=======================================================

=======================================================

=======================================================

=======================================================

Lascia un commento